“Gender Equality”- Vachema Vanhukadzi

Poem by Trust Mufundisi

Vachema-chema vanhukadzi iyo mwoyo izere

gender-equality

nezvidokwadokwa.
Zvidokwadokwa zvekubvumbatira iwe Gender Equality.

Sechikanda cherekeni, ndangariro dzekudzvanyirirwa navanhurume dzavabata-bata mumwoyo.
Mumeso avo zvemisodzi zvitubu teu teu kupfachukira zvakagukuchira. Mumabasa, zvine chiremerera zvigaro vanotoita zvekudadamira semhambo iri kuda kukandira.
‘Mukuru mukuru, vanhukadzi hamuna kodzero dzekudongorera nhongonya dzevanhurume!’ vodzvova havo vezwi gobvu.

Vanhukadzi vakukumbira iwe Gender Equality kumativi mana ose muZimbabwe.
Hona kuzhakwa kwavanoitwa nevanhurume, ungati vari kuroja kurarama.
Vozviudza aniko nhai veduwe-e, imo mumahofisi makazara zvitsiga zvevarume?
Kungonzwikwa kuti pane ada utungamiriri, angatoswera azvambaradzwa nerino bonda raZiyamuto.

Hwi hwi hwi neshungu vobongomora vanodawoka twa

kanaka twune varume.
Nhai Mbuya Nehanda, Gender Equality ndiyeka wotoda.
Nhai Mbuya, kweteka isu vazukuru venyu kumbunyikidzwa taramba.
Nhasi uno tiri kungopemha nekandiro uyo wendebvu hanya yekucheuka kwatiri haana.
Sehove dzegungwa votsvedza havo mushure mekutipa pamuviri sevahwinha rotari.
Yedu mwoyo tsva-a kusviba nerutsito rwekudzimbikana nekubatirirwa.
Gender Equality,

index

Paminda chitinzwawo zvimwe tingawana cheuviri mumabasa emaoko.
Apoka pazvicherwa chitirangarirai varanda venyu vamunobata nekuseri kweruoko.
Udzvinyiriri ndiyo pasi nahwo shiri yepachikomo, yakarara mukubairwa zanhi remuririro wayo.
Sevana vanyamunhu tafanana senzungu mbiri dziri mudeko rimwe chete.
Chipota neapo munhurume ini munhukadzi neapo tisangane pakati pegungwa remufaro.
Ngatituhwine zvedu sehove dzaona munyurwi tiri muchidziva chekunzwanana.
Gender Equality,

Ndiweka wasandura aiva madziva aya ava mazambuko kuita chikorobho chinenge guchi.
Ndiwe chete wavaitisa bhurugwa nebhadhe nekarwiyo, mvura ikanaya tichazadza matura.
Wakabva nepiko Mwenje unojekesa mubopopo reMisiyatunya rizere ngwena tichiona kunge njiva?
Ndiwe nhai, chawawana batisisa varume havachipe kaviri.
Gender Equality!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *